โปรดทรงอวยพรประเทศไทย


This is the prayer from us all,
This is the prayer from our hearts
Let the Holy Spirit pour out
and open all of our eyes
Let the miracle
of Jesus be among us

Lord, please bless over Thailand
Let the Thai have heavenly hope
Open our eyes and our hearts,
Let the Thai see Jesus' light

Lord, please bless over Thailand
to go into your will
May your blessings
flow through all o'er the Thai

นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน

นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ
ให้พระวิญญาณเทเข้ามา
เปิดตาใจเราทุกคน
ให้อัศจรรย์ของพระองค์
เกิดในพวกเรา

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย
ให้คนไทยได้มีความหวัง
โปรดเปิดดวงตาและหัวใจ
ให้คนไทยเห็นความสว่าง

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย
ให้ไปถึงตามน้ำพระทัย
ให้พระพรหลั่งไหล
มาถึงคนไทยทุกคน

Views: 59

Comment

You need to be a member of Worship The Rock - Worship Leader Forum & Social Network to add comments!

Join Worship The Rock - Worship Leader Forum & Social Network

© 2020       Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service